<?php
$rm = '5e
{"return":"error","errorcode":400,"errorinfo":"\u7528\u6237\u540d\u5df2\u88ab\u6ce8\u518c"}
0'; //注意这里面有2个换行符,在5e后面和0前面
$a_rm = explode("\r\n", $rm);
$a_rm1 = $a_rm[1];
echo $a_rm1;
echo "<pre>";var_dump(json_decode($a_rm1, true));
?>结果如下:
  {"return":"error","errorcode":400,"errorinfo":"\u7528\u6237\u540d\u5df2\u88ab\u6ce8\u518c"}NULL
这样不行,,下面的方法可以。为什么呢?
$aa = '{"return":"error","errorcode":400,"errorinfo":"\u7528\u6237\u540d\u5df2\u88ab\u6ce8\u518c"}';
var_dump(json_decode($aa))
难道有什么隐式符号?

解决方案 »

 1. &#65279;
  echo $a_rm1; 后查看原文件,就可看到
    

 2. 我在控制台执行,结果explode以后是这种情况。怪不得不行呢? 可是为什么这样呢?Array
  (
      [0] => 5e
      [1] => 锘縶"return":"error","errorcode":400,"errorinfo":"\u7528\u6237\u540d\
  u5df2\u88ab\u6ce8\u518c"}
      [2] => 0
  )
  <pre>NULL
  本来以为是“\r\n”的问题,把程序改成以下样子:
  $rm = '5e|{"return":"error","errorcode":400,"errorinfo":"\u7528\u6237\u540d\u5df2\u88ab\u6ce8\u518c"}|0';
  $a_rm = explode('|', $rm);
  $a_rm1 = $a_rm[1];
  print_r($a_rm);
  echo "<pre>";var_dump(json_decode($a_rm1, true));
  结果是:
  Array
  (
      [0] => 5e锘
      [1] => {"return":"error","errorcode":400,"errorinfo":"\u7528\u6237\u540d\u5d
  f2\u88ab\u6ce8\u518c"}
      [2] => 0
  )
  <pre>array(3) {
    ["return"]=>
    string(5) "error"
    ["errorcode"]=>
    int(400)
    ["errorinfo"]=>
    string(21) "鐢ㄦ埛鍚嶅凡琚敞鍐?
  }还是出现一个“锘” 郁闷!
    

 3. 编码改为utf-8 就好了。注意去掉 BOM头。
    

类似问题 »