$smarty->compile_dir  = $compile_dir;
$smarty->template_dir = $template_dir;
设置一下,另外取名的时候要注意,不要用相同的名字

解决方案 »

 1. Smarty.class.php文件中 
  smarty类,默认的就是
      var $template_dir    =  'templates';
      var $compile_dir     =  'templates_c';我按楼上的设置了一下也不行。求解中
    

 2. 使用   样式表无法查看   XML   输入。请更正错误然后单击   刷新按钮,或以后重试
  咋当XML了 ?
    

 3. 当我用名键查看源码的时候,源码全是正确的。
  index1.php的内容为
  我的名字叫my   name   is   wang   li   jun
    

类似问题 »