nginx中,   ngx_parse_time.c中函数中有如下语句:
            /* days before the month */
            + 367 * month / 12 - 30
这句注释是计算month前的天数,介不明白是如何实现的?不明白这里为什么是367呢?  为什么-30?  函数源码::static ngx_uint_t  mday[] = { 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 };time_t
ngx_parse_http_time(u_char *value, size_t len)
{
    u_char      *p, *end;
    ngx_int_t    month;
    ngx_uint_t   day, year, hour, min, sec;
    uint64_t     time;
    enum {
        no = 0,
        rfc822,   /* Tue, 10 Nov 2002 23:50:13   */
        rfc850,   /* Tuesday, 10-Dec-02 23:50:13 */
        isoc      /* Tue Dec 10 23:50:13 2002    */
    } fmt;    fmt = 0;
    end = value + len;#if (NGX_SUPPRESS_WARN)
    day = 32;
    year = 2038;
#endif    for (p = value; p < end; p++) {
        if (*p == ',') {
            break;
        }        if (*p == ' ') {
            fmt = isoc;
            break;
        }
    }    for (p++; p < end; p++)
        if (*p != ' ') {
            break;
        }    if (end - p < 18) {
        return NGX_ERROR;
        }    if (fmt != isoc) {
        if (*p < '0' || *p > '9' || *(p + 1) < '0' || *(p + 1) > '9') {
            return NGX_ERROR;
        }        day = (*p - '0') * 10 + *(p + 1) - '0';
        p += 2;        if (*p == ' ') {
            if (end - p < 18) {
                return NGX_ERROR;
            }
            fmt = rfc822;        } else if (*p == '-') {
            fmt = rfc850;        } else {
            return NGX_ERROR;
        }        p++;
    }    switch (*p) {    case 'J':
        month = *(p + 1) == 'a' ? 0 : *(p + 2) == 'n' ? 5 : 6;
        break;    case 'F':
        month = 1;
        break;    case 'M':
        month = *(p + 2) == 'r' ? 2 : 4;
        break;    case 'A':
        month = *(p + 1) == 'p' ? 3 : 7;
        break;    case 'S':
        month = 8;
        break;    case 'O':
        month = 9;
        break;    case 'N':
        month = 10;
        break;    case 'D':
        month = 11;
        break;    default:
        return NGX_ERROR;
    }    p += 3;    if ((fmt == rfc822 && *p != ' ') || (fmt == rfc850 && *p != '-')) {
        return NGX_ERROR;
    }    p++;    if (fmt == rfc822) {
        if (*p < '0' || *p > '9' || *(p + 1) < '0' || *(p + 1) > '9'
            || *(p + 2) < '0' || *(p + 2) > '9'
            || *(p + 3) < '0' || *(p + 3) > '9')
        {
            return NGX_ERROR;
        }        year = (*p - '0') * 1000 + (*(p + 1) - '0') * 100
               + (*(p + 2) - '0') * 10 + *(p + 3) - '0';
        p += 4;    } else if (fmt == rfc850) {
        if (*p < '0' || *p > '9' || *(p + 1) < '0' || *(p + 1) > '9') {
            return NGX_ERROR;
        }        year = (*p - '0') * 10 + *(p + 1) - '0';
        year += (year < 70) ? 2000 : 1900;
        p += 2;
    }    if (fmt == isoc) {
        if (*p == ' ') {
            p++;
        }        if (*p < '0' || *p > '9') {
            return NGX_ERROR;
        }        day = *p++ - '0';        if (*p != ' ') {
            if (*p < '0' || *p > '9') {
                return NGX_ERROR;
            }            day = day * 10 + *p++ - '0';
        }        if (end - p < 14) {
            return NGX_ERROR;
        }
    }    if (*p++ != ' ') {
        return NGX_ERROR;
    }    if (*p < '0' || *p > '9' || *(p + 1) < '0' || *(p + 1) > '9') {
        return NGX_ERROR;
    }    hour = (*p - '0') * 10 + *(p + 1) - '0';
    p += 2;    if (*p++ != ':') {
        return NGX_ERROR;
    }    if (*p < '0' || *p > '9' || *(p + 1) < '0' || *(p + 1) > '9') {
        return NGX_ERROR;
    }    min = (*p - '0') * 10 + *(p + 1) - '0';
    p += 2;    if (*p++ != ':') {
        return NGX_ERROR;
    }    if (*p < '0' || *p > '9' || *(p + 1) < '0' || *(p + 1) > '9') {
        return NGX_ERROR;
    }    sec = (*p - '0') * 10 + *(p + 1) - '0';    if (fmt == isoc) {
        p += 2;        if (*p++ != ' ') {
            return NGX_ERROR;
        }        if (*p < '0' || *p > '9' || *(p + 1) < '0' || *(p + 1) > '9'
            || *(p + 2) < '0' || *(p + 2) > '9'
            || *(p + 3) < '0' || *(p + 3) > '9')
        {
            return NGX_ERROR;
        }        year = (*p - '0') * 1000 + (*(p + 1) - '0') * 100
               + (*(p + 2) - '0') * 10 + *(p + 3) - '0';
    }    if (hour > 23 || min > 59 || sec > 59) {
         return NGX_ERROR;
    }    if (day == 29 && month == 1) {
        if ((year & 3) || ((year % 100 == 0) && (year % 400) != 0)) {
            return NGX_ERROR;
        }    } else if (day > mday[month]) {
        return NGX_ERROR;
    }    /*
     * shift new year to March 1 and start months from 1 (not 0),
     * it is needed for Gauss' formula
     */    if (--month <= 0) {
        month += 12;
        year -= 1;
    }    /* Gauss' formula for Gregorian days since March 1, 1 BC */    time = (uint64_t) (
            /* days in years including leap years since March 1, 1 BC */            365 * year + year / 4 - year / 100 + year / 400            /* days before the month */            + 367 * month / 12 - 30            /* days before the day */            + day - 1            /*
             * 719527 days were between March 1, 1 BC and March 1, 1970,
             * 31 and 28 days were in January and February 1970
             */            - 719527 + 31 + 28) * 86400 + hour * 3600 + min * 60 + sec;#if (NGX_TIME_T_SIZE <= 4)    if (time > 0x7fffffff) {
        return NGX_ERROR;
    }#endif    return (time_t) time;
}

解决方案 »

  1.   

    这个算法是:把时间轴向前移2个月,使2月成为前一年最后一个月,从而屏蔽掉了闰年问题。367是每个月已过天数相加的和(设定2月为30天),假定当前输入的日期是2月,经过前面的处理,年份变为year-1,月份变为12,367*month/12-30,2月这个设定的30天被减掉,后面的day-1是当前月份已经过去的天数(-1是因为当天还没过去)