select concat(concat(YY,'-'),case when MM<'10' then concat('0',MM) else MM end ) from social.grantdetail;显示都是2007-1

解决方案 »

 1.   

  YY,MM all is intergerselect concat(concat(YY,'-'),case when MM<10 then concat('0',MM) else MM end ) from social.grantdetail;// can not run correctly
    

 2.   

  Select Cast(YY As Varchar) + '-' + Right(100 + Cast(MM As Int), 2) from social.grantdetail;
    

 3.   

  属性无效??  你的是MSSSQL嘛?
    

 4.   

  SELECT CONVERT(varchar(7), GETDATE(), 20) AS Expr1
    

 5.   

  it is OK:
  concat(concat(g.YY,'-'),Right(100 + Cast(g.MM As Int), 2) )
    

 6.   

  showboat(罗兹维尔) ( ) 信誉:100  2007-07-28 14:26:22  得分: 0  
   
   
     DB2
    
   
  -------------
  你現在是要在哪裡寫語句?DB2還是MS SQL?可以使用我上面的語句。如果是DB2,最好去對應的版塊問問看。如果是MS SQL,可以