{a:b}  如上格式,如何查出b字符串!!
  大虾支招!

解决方案 »

 1.   

  补充,前面还有一个$号,即${a:b}查询出b的值
    

 2.   

  是不是固定就这样的格式?
  没有其他特殊字符吧?试试这样:SQL> SELECT replace(substr('{dffgf:fdfdf}',instr('{dffgf:fdfdf}',':')+1),'}','') FROM dual;REPLACE(SUBSTR('{DFFGF:FDFDF}'
  ------------------------------
  fdfdfSQL>
    

 3.   

  前面有其他字符没关系,关键是b字符串后紧跟},然后就结束。
  SQL> SELECT replace(substr('${a:b}',instr('${a:b}',':')+1),'}','') FROM dual;REPLACE(SUBSTR('${A:B}',INSTR(
  ------------------------------
  bSQL> 
    

 4.   

  前后还有其他的字符串,比如 adasd${a:b}asdasd
    

 5.   

  SQL> WITH temp AS (
    2     SELECT substr('adasd${a:b}asdasd',instr('adasd${a:b}asdasd',':')+1) superstr FROM dual)
    3  SELECT substr(superstr,1,instr(superstr,'}')-1) FROM temp;SUBSTR(SUPERSTR,1,INSTR(SUPERS
  ------------------------------
  bSQL> 
    

 6.   

  SELECT substr(substr('adasd${a:b}asdasd',instr('adasd${a:b}asdasd',':')+1),
         1,
         instr(substr('adasd${a:b}asdasd',instr('adasd${a:b}asdasd',':')+1),'}')-1)FROM dual;
    

 7.   

  --使用正则表达式
  SELECT rtrim(ltrim(regexp_substr('${a:b}', ':(.*)}'), ':'), '}') FROM dual;