select  medicode,mediname,unit,unitprice,rq,count(*) as sl
from (
select d.medicode,d.mediname,c.unit,c.unitprice,to_char(a.creadate,'yyyy-mm') as rq
from mzsf_clininvoinfo a, mzsf_clinreciinfo_jzdj b, mzsf_clinreciinfo_jzmx c, dictmedi d
where a.sfid = b.sfid and a.forgid = b.forgid and b.autonumb = c.autonumb and b.forgid = c.forgid and c.mediid = d.mediid and c.forgid = d.forgid and a.forgid = 266272 and a.creadate >=date'2017-08-01' and a.creadate <date'2018-05-01' and a.status = 1 union all select t3.medicode,t3.mediname,t2.ambunit as unit,t2.unitprice,to_char(t2.date3,'yyyy-mm') as rq from patinfo_cy t1, hosp_detail_price_cy t2, dictmedi t3 where t1.hospid = t2.hospid and t1.forgid = t2.forgid and t2.mediid = t3.mediid and t2.forgid = t3.forgid and t2.isprice = 1 and t2.isconfirm =1 and t3.item = 1 and t1.forgid =266272 and t2.date3 >=date'2017-08-01' and t2.date3 < date'2018-05-01') x group by medicode,mediname,unit,unitprice,rq order by rq 这个语句查询结果是单个收费项目在时间段内出现的次数,怎么改成统计时间段内收费项目的收费次数。就比如一个项目出现了,数量是2,上面语句就查出来1求解!

解决方案 »

 1.   

  没看懂,用count或者sum?
    

 2.   

  SELECT medicode
        ,mediname
        ,unit
        ,unitprice
        ,rq
        ,COUNT(*) AS sl
        ,forgid
  FROM   (SELECT d.medicode
                ,d.mediname
                ,c.unit
                ,c.unitprice
                ,to_char(a.creadate, 'yyyy-mm') AS rq
                ,a.forgid
          FROM   mzsf_clininvoinfo a
                ,mzsf_clinreciinfo_jzdj b
                ,mzsf_clinreciinfo_jzmx c
                ,dictmedi d
          WHERE  a.sfid = b.sfid
                 AND a.forgid = b.forgid
                 AND b.autonumb = c.autonumb
                 AND b.forgid = c.forgid
                 AND c.mediid = d.mediid
                 AND c.forgid = d.forgid
                -- AND a.forgid = 266272
                 AND a.creadate >= DATE '2017-08-01'
                 AND a.creadate < DATE '2018-05-01'
                 AND a.status = 1
          UNION ALL
          SELECT t3.medicode
                ,t3.mediname
                ,t2.ambunit AS unit
                ,t2.unitprice
                ,to_char(t2.date3, 'yyyy-mm') AS rq
                ,t1.forgid
          FROM   patinfo_cy t1
                ,hosp_detail_price_cy t2
                ,dictmedi t3
          WHERE  t1.hospid = t2.hospid
                 AND t1.forgid = t2.forgid
                 AND t2.mediid = t3.mediid
                 AND t2.forgid = t3.forgid
                 AND t2.isprice = 1
                 AND t2.isconfirm = 1
                 AND t3.item = 1
               --  AND t1.forgid = 266272
                 AND t2.date3 >= DATE '2017-08-01'
                 AND t2.date3 < DATE '2018-05-01') x
  GROUP  BY medicode
           ,mediname
           ,unit
           ,unitprice
           ,rq
           ,forgid
  ORDER  BY rq