<a href="http://bbs.csdn.net" class="action">示例</a><img src="/a/pro.png" />
现在这个图片是没有带链接的,然后我想用jquery来给图片加上面action的链接。这个用jquery要怎么写?谢谢。!

解决方案 »

 1.   

  先给img加个ID myimg
  然后$("#myimg").parent().html("<a href='http://bbs.csdn.net' class='action'><img id='myimg' src='/a/pro.png' /></a>")
    

 2.   

  自动遍历div内所有img标签对象加上指定的host可以这样写
  <script
    src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.js"
    integrity="sha256-WpOohJOqMqqyKL9FccASB9O0KwACQJpFTUBLTYOVvVU="
    crossorigin="anonymous">
  </script>
  <a href="http://bbs.csdn.net" class="action">示例</a>
  <div class="frame">
  <img src="/a/pro.png" />
  <img src="/a/pro2.png" />
  </div>
  <script>
  var host = $(".action").attr("href");
  $("div[class=frame] img").each(function() {   
          $(this).attr("src",host + $(this).attr("src"));
  });
   </script>