type   TshareMem=packed record
   ……
   end;
PshareMem=^TsharreMem;请问上面的PshareMem=^TsharreMem;是什么意思,是把指针赋给PshareMem吗,PshareMem又是哪里来的?
为什么不用先定义?